Svatost křtu

Dítě může být pokřtěno jen „na víru“ rodičů, jichž se kněz před křtem ptá, zda věří a chtějí své dítě ve víře vychovávat. Totéž se žádá i po kmotru, od kterého se očekává znalosti pravdy víry, křesťanský život a pomoc při křesťanské výchově rodičům. O křest žádají rodiče ve farnosti, kde mají trvalé bydliště. Před udělením svátosti křtu je nutná příprava.

Křest starších dětí a dospělých má být zásadním životním rozhodnutím, a proto příprava trvá alespoň jeden rok. Příprava předpokládá projevení křesťanského života v modlitbě, účasti na mši svaté a ostatního života církve.

Svátost manželství

O tuto svátost žádají snoubenci alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Bližší informace podá farář v dané farnosti. Před sňatkem se koná příprava s knězem ve farnosti a příprava vedená manžely v katolickém domě v Kopřivnici, Štramberská 378, Kopřivnice (parkoviště přes cestu u kostela).

Příprava na svátost manželství

Snoubenecký pár absolvuje čtyři na sebe navazující setkání v měsíci - Příprava snoubenců.

Přihlašujte se na: t.pavlicova@cprkoprivnice.org. Pokud není možné absolvovat přípravu najednou v jednom měsíci, je možné se domluvit s přednášejícím. V případě nejasností se obraťte na t.pavlicova@cprkoprivnice.orgnebo na tel. číslo 736 278 529. Bližší informace na www.cprkoprivnice.org