Svatost křtu

Křest je bránou k svátostem, je ke spáse tak nutný, že musí být přijat buď skutečně nebo touhou. K přijetí křtu je způsobilý každý dosud nepokřtěny člověk.

U dospělých se vyžaduje, aby byli dostatečně poučení o pravdách víry, povinnostech křesťanů a osvědčili se v křesťanském životě během katechumenátu. Proto příprava dospělých nebo starších děti (od 8 let života) trvá nejméně rok. Křest těchto osob se uděluje zpravidla na Bílou sobotu nebo v neděli.

Křest malých děti (do 7 let života) se uděluje na přání rodičů. Aby dítě bylo pokřtěno duchovní správce farnosti má mít opodstatněnou naději, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství. V našich farnostech to znamená, že rodiče jsou věřící, chodí pravidelně do kostela a chtějí své dětí ve víře vychovávat. Křest těchto osob se uděluje zpravidla při nedělní mší svaté nebo v sobotu při bohoslužbě slova.

O křest žádají rodiče v prvních týdnech po narození dítěte ve farnosti, kde mají trvalé bydliště. Se souhlasem duchovního správce farnosti místa bydliště je možné pokřtít dítě také v jiné farnosti.

Křtěnci mají mít kmotra, který bude pomáhat pokřtěným v uvedení do křesťanského života. Ke křtu se vezme buď jeden kmotr nebo jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra. Aby byl někdo připuštěn jako kmotr je třeba splnit následující podmínky: věk aspoň 16 let, katolík, biřmovaný, pravidelně navštěvující kostel a přistupující ke svátostem (zpověď, přijímání). Pokud žije v manželství má mít církevní sňatek. Pokřtěný, patřící do nekatolického společenství smí být pouze svědkem křtu spolu s katolickým kmotrem (kmotrou).

Svátost manželství

O tuto svátost žádají snoubenci alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Bližší informace podá farář v dané farnosti. Před sňatkem se koná příprava s knězem ve farnosti a příprava vedená manžely v katolickém domě v Kopřivnici, Štramberská 378, Kopřivnice (parkoviště přes cestu u kostela).

Příprava na svátost manželství

Snoubenecký pár absolvuje čtyři na sebe navazující setkání v měsíci - Příprava snoubenců.

Přihlašujte se na: t.pavlicova@cprkoprivnice.org. V případě nejasností se obraťte na t.pavlicova@cprkoprivnice.orgnebo na tel. číslo 776 575 802. Bližší informace na www.cprkoprivnice.org