„Příhraničními stopami neo-gotiky“

registrační číslo projektu: reg.č.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000808

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Překračujeme hranice.

Realizace: 3.7.2017-31.7.2018, Typ projktu: A

Český partner projektu: Římskokatolická farnost Bílovec

                                               Míra spolufinancování: 60,49% (Celkové náklady projektu: 49 595,00 EUR)

                                               Vlastní podíl: 19 595,00 EUR

Polský partner projektu: Římskokatolická farnost narození Panny Marie v Glubčicích

                                               Míra spolufinancování: 73,36% (Celkové náklady projektu: 40 896,80 EUR

                                               Vlastní podíl: 9 132,09 EUR

ZÁMĚR PROJEKTU

Bílovec a Glubczyce jsou města s bohatou kulturní nabídkou v podobě významných památek, reprezentující okázalý architektonický směr, kterým je gotika. Projekt ma ukázat jak moc je gotika a na ní navazující neogotika populární v různých formách církevního umění v pohraničí. Vznikne nový církevní produkt - Příhraničními stopami neo-gotiky. Bude zahrnovat komplementární kulturní atraktivity vybízející k návštěvě polské i české straně pohraničí

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU:

1. Řízení projektu - sestavení projektového týmu - koordinátor vedoucího partnera a partnera

2. Práce v kostelích: Bílovec a Glubczyce - restraurování bočního novogotického oltáře v kostele v Glubczycích a oprava a restaurování varhan v gotickém kostele v Bílovci.

3. Produkt -Příhraničními stopami neo-gotiky - vytvoření produktur představujícího gotiku a novogotiku, jako umělecký styl v různých formách umění a církevní arhchitektury. Produkt a vzájemná provázanost nabídky bude prezentována v propagačních materiálech. Polský partner zajistí realizaci propagačně-vzdělávacího filmu (délky do 8 minut) a to v polské a české jazykové verzi. Film bude propagovat produkt, bude moderován a bude mít hudební podklad (varhanní hudby). Český partner připraví prospekt v nákladu 2000 ks, který bude informovat o projektu. Prospekt bude informovat o produktové nabídce a bude edukačního charakteru ( informace o architektuře, a detailech gotiky a novogotiky na příkladech církevních památek).  Propagační materiály budou společně shromažďovány a konzultovány.

Propagační snímek polsko-české spolupráce

4. Vyhodnocení projektu se uskuteční v muzeu v Glubczycích. Vyhodnocení projektu se zůčastní zástupci partnerů projektů, jimi pozvaní hosté (obyvatelé farnosti Glubczyce a sousedních obcí z gminy Glubczyce, obyvatelé Bílovce a okolí). V rámci vyhodnocení projektu bude: multimediální prezentace o projektu, promítnutí filmu, mini-výstava týkající se projektu, vystoupení partnerů, pohoštění a distribuce prospektu.  Český partner zajistí transport polské skupiny a tlumočníka, uspořádá  koncert  na obnovené varhany v Bílovci, kterého se zůčastní rovněž zástupci vedoucího partnera. Polský partner bude odpovědný za organizaci závěrečného vyhodnocení projektu, pohoštění a přípravu místa setkání a prezentaci z realizace projektu.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvýšení počtu návštěvníků polského a českého pohraničí prostřednictvím vytvoření   komplementarnego přeshraničního produktu kulturní turistiky -Příhraničními stopami neo-gotiky. Cíl bude dosažen, prostřednictvím obnovení a zachování kulturního dědictví v podobě 2 kulturního dědictví, a zároveň díky společné propagaci kulturního dědictví prostřednitvím  využití bohatství určeného k rozvoji pohraničí.

Varhany v kostele svatého Mikuláše v Bílovci

Varhany jsou několikráte předělávaným nástrojem krnovské firmy Gebrüder Rieger z r. 1893. V minulých desetiletích byly prováděny údržby a opravy, které udržovaly varhany v chodu, ale nemohly zabránit dalšímu chátrání. Nabízí se možnost stavby nového nástroje do staré skříně, při které by se mohly využít některé staré pedálové rejstříky, avšak finanční náklady by čítaly několik miliónů (cca 4 mil. Kč).
Proto se přistupuje k opravě varhan, která zastaví další chátrání a zvýší technicky i zvukově kvalitu nástroje, což je nutný předpoklad pro další hudební využití.
Celkové předpokládané náklady na opravu jsou ve výši 1 097 000 Kč. Projekt je  finančně podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

Tisková zpráva o opravě varhan v Bíloveckém zpravodaji

Fotografie baneru z kostela svatého Mikuláše v Bílovci